Poniżej zamieszczamy informację, w jaki sposób przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe w naszej firmie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadza się Pan/ Pani na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy.
Kto jest administratorem Pana/ Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Europa spółka jawna Schuster i Tomczak, ul. Zielarska 86, 62-064 Plewiska, NIP 7773268493.
Jak może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony może się Pan/ Pani z nami skontaktować przez e-mail: europa5@op.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/ Pani danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego,wiek
b) Elektroniczne dane identyfikacyjne: adres e-mail
c) Dane identyfikacyjne Pana / Pani firmy, w tym NIP
d) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Pana/ Pani dane:
a) w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Pana/ Pani zgody lub Pana/ Pani zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego na podstawie Pana/ Pani zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Pana/ Pani potrzeb i poziomu;
d) w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Pana/ Pani uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych;
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Komu powierzamy Pana/ Pani dane osobowe?
Pana/ Pani dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe oraz osoby prowadzające kursy językowe.
Jak długo przechowujemy Pana/ Pani dane?
1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Pana/ Pani ostatnie zapytanie.
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.
3. Dane związane z Pana/ Pani poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Pana/ Pani kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyła się umowa.
Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?
Nie przesyłamy danych osobowych do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA).
Jakie są Pana/ Pani prawa?
W związku z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych przysługują Panu/ Pani następujące prawa:
a) Prawo dostępu do swoich danych
b) Prawo otrzymania kopii swoich danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W dowolnej chwili może Pan/ Pani zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli stwierdzi Pan/ Pani, że:
– Pana/ Pani dane są nieprawidłowe
– nie mamy prawa do przetwarzania Pana/ Pani danych
– nie potrzebujemy już przetwarzać Pana/ Pani danych lub jeśli wniósł Pan/ Pani sprzeciw, może Pan/ Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzi Pan/ Pani, że nie mamy prawa do przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych, może Pan/ Pani w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesie Pan/ Pani sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Pana/ Pani danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych.
h) Prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/ Pani prawo do:
– otrzymania od nas swoich danych,
– zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu,
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Pana/ Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan/ Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej wycofaniem.